idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistent
- Constitutia Romaniei link
- Codul Civil al Romaniei link
- Codul de procedura civila link
- Codul Muncii Legea nr.   53/2003 - actualizare 01.09.2019 link
- Conventia Europeana a Drepturilor Omului Legea nr. 30/1994 link
- Contract Colectiv de Muncă  nr. 1199 din 5 iulie 2023 UNIC la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învăţământ Preuniversitar link
- LEGE nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 07.06.2021 link
- Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 * actualizat la 18.05.2021 linktips *ultimele informatii adaugate in site sunt selectate cu rosu * pentru o cautare usoara a informatiilor folositi combinatia de taste Ctrl+F (cautare in pagina)

   Ordine de Ministru al Educaţiei

Ordine emise de Ministerul Educaţiei

2022

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 14 aprilie 2022 
privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 link
NORME METODOLOGICE din 6 iulie 2022
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021 link
HOTĂRÂRE nr. 566 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară link
LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) – Republicată * actualizare octombrie 2022 link
ORDIN nr. 5243 din 31 august 2022 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024 link
ORDIN nr. 5439 din 26 septembrie 2022 
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024 link
ORDIN nr. 5442 din 26 septembrie 2022 
pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 link
ORDIN nr. 5443 din 26 septembrie 2022 
pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016 link
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 
a educaţiei naţionale *actualizare septembrie 2022 link
ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare septembrie 2022 link
LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ * actualizare septembrie 2022 link
ORDIN nr. 5243 din 31 august 2022 
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024 link
ORDIN nr. 5242 din 31 august 2022 
privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2023 link
ORDIN nr. 4871 din 30 august 2022
privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot link
ORDIN nr. 4759 din 22 august 2022 
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 link
ORDIN nr. 4738 din 18 august 2022 
privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a seral, învăţământ liceal - filiera tehnologică, cu structura anului şcolar 2022-2023 link
ORDIN nr. 4223 din 6 iulie 2022 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de suport didactic şi metodic, precum şi a celor de mentorat didactic în unităţile de învăţământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul şcolar 2022-2023 link
ORDIN nr. 4151 din 29 iunie 2022 
pentru completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 link
ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 
pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar * actualizare august 2022 link
ORDIN nr. 4150 din 29 iunie 2022 
pentru aprobarea cadrului de competenţe digitale al profesionistului din educaţie link
ORDIN nr. 4144 din 29 iunie 2022 
privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învăţământul primar link
ORDIN nr. 4143 din 29 iunie 2022 
pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la naştere la 6 ani link
ORDIN nr. 4142 din 29 iunie 2022
 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru clasele V-VIII link

ORDIN nr. 6106 din 3 decembrie 2020 
privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare august 2022 link
ORDIN nr. 4136 din 28 iunie 2022
pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.106/2020 link
ORDIN nr. 4597 din 6 august 2021
 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat link
ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link
Legea nr. 1/2011
a educaţiei naţionale * actualizare 03.06.2022 link
Legea nr. 53/2006
codul muncii * actualizare 16.06.2022 link
ORDIN nr. 3961 din 6 iunie 2022 
pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, precum şi a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi link
O.U.G. nr. 75 din 12 iulie 2005
 privind asigurarea calităţii educaţiei * actualizare 14 iunie 2022 link
ORDIN nr. 3971 din 7 iunie 2022 
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 link
ORDIN nr. 3958 din 6 iunie 2022 
pentru aprobarea calendarului şi a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice link
ORDIN nr. 3850 din 17 mai 2022
 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 link
ORDIN nr. 3445 din 17 martie 2022 
privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 link
ORDIN nr. 3732 din 20 mai 2013 
pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare iunie 2022 link
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 mai 2022 
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene link
ORDIN nr. 3835 din 13 mai 2022 
privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului şcolar 2021-2022 link
HOTĂRÂRE nr. 632 din 11 mai 2022 
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023 link
ORDIN nr. 3533 din 4 aprilie 2022 
privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2022 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2022 - sesiunea iunie-iulie şi/sau pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii link
ORDIN nr. 3557 din 11 aprilie 2022 
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.511/2021 link
ORDIN nr. 3551 din 7 aprilie 2022 
pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022 link
LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative  * actualizare 28.03.2022 link
ORDIN nr. 3445 din 17 martie 2022 
privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 + anexe link
ORDIN nr. 3035 din 10 ianuarie 2012 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare * actualizare 16.02.2022 link

Pachet legislativ privind combaterea segregării
Legislaţie desegregare LINK
* acte normative actualizate la 15.02.2022
ORDIN nr. 6158 din 22 decembrie 2016 
privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România link
ORDIN nr. 6134 din 21 decembrie 2016 
privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar link
ORDIN nr. 5671 din 10 septembrie 2012 
 pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne, al Limbii şi literaturii române, studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei muzicale în limba maternă link
ORDIN nr. 1529 din 18 iulie 2007 
privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul naţional link
ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – REPUBLICARE link
ORDIN nr. 5870 din 22 decembrie 2021 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat * actualizare 01.02.2022 link
LEGE nr. 1/2011 
a educaţiei naţionale * actualizare 31.01.2022 link
ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020
 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ROFUIP * actualizare 31.01.2022 link
ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 
pentru aprobarea Statutului elevului * actualizare 31.01.2022  link
ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link
ORDIN nr. 5578 din 10 noiembrie 2021 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 link
2021


ORDIN nr. 5608 din 19 noiembrie 2021 
privind completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link
ORDIN nr. 5578 din 10 noiembrie 2021 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 link
ORDIN nr. 5558 din 5 noiembrie 2021 
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link
ORDIN nr. 5550 din 5 noiembrie 2021 
pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 link
ORDIN nr. 5513 din 28 octombrie 2021 
privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023, a modelelor proiectelor cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi a modelului "Situaţia solicitărilor operatorilor economici şi a propunerilor de cifre de şcolarizare la învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2022-2023" link
ORDIN nr. 5511 din 28 octombrie 2021 
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023 link
ORDIN nr. 5490 din 22 octombrie 2021 
pentru instituirea unor măsuri în învăţământul preuniversitar link
ORDIN nr. 5338 din 1 octombrie 2021 
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 * actualizare 02.12.2021 link
ORDIN nr. 5454 din 13 octombrie 2021 
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 link
ORDIN nr. 5349 din 6 octombrie 2021 privind modificarea alin. (5) al art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 5338 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 5327 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022 link

ORDIN nr. 5302 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Programei pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - Religie ortodoxă link

ORDIN nr. 5301 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Programei pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar - Religie ortodoxă link

[03.10.2021]
ORDIN nr. 5338 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

[20.09.2021]
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale * actualizare 20.09.2021 link

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale link


[16.09.2021]
ORDIN nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 5239 din 9 septembrie 2021 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 link


[14.09.2021]
ORDIN nr. 5151 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022 link

ORDIN nr. 5150 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 5149 din 30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021-2022 link


[08.09.2021]
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale * actualizare 08.09.2021 link

ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare 08.09.2021 link


[07.09.2021]
ORDIN nr. 5196 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 5195 din 3 septembrie 2021 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat link

ORDIN nr. 4597 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat * actualizare 07.09.2021 link

ORDIN nr. 5157 din 31 august 2021 privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot link


[28.07.2021]
LEGE nr. 221 din 26 iulie 2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

ORDIN nr. 4426 din 20 iulie 2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu link

ORDIN nr. 4050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat link


[22.06.2021]
ORDIN nr. 3993 din 16 iunie 2021 privind stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învăţământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice link

ORDIN nr. 3864 din 31 mai 2021 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar link


[03.06.2021]
ORDIN nr. 3851 din 27 mai 2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare pentru anul 2021 link

ORDIN nr. 3852 din 27 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2021 link

ORDIN nr. 5453 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2021 link

ORDIN nr. 3858 din 27 mai 2021 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

ORDIN nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

ORDIN nr. 3859 din 27 mai 2021 privind completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014 lnik

ORDIN nr. 4433 din 29 august 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională link


[21.05.2021]
HOTĂRÂRE nr. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei link

[18.05.2021] - ACTUALIZARI
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Educaţiei naţionale * actualizare 07 iunie 2021 link

- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare 18 mai 2021 link

[14.05.2021] - ACTUALIZARI
- ORDIN nr. 5991 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 link

- ORDIN nr. 3235 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 * actualizare 21 mai 2021 link

ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link


[07.05.2021]
- ORDIN nr. 3749 din 28 aprilie 2021 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021 link


[22.04.2021]
- ORDIN nr. 3654 din 12 aprilie 2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică link

- ORDIN nr. 3647 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021 link

ORDIN nr. 3515 din 23 martie 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 3235 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 * actualizare 22.04.2021 link


[09.04.2021]
- HOTĂRÂRE nr. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei link

[30.03.2021]
HOTĂRÂRE nr. 352 din 25 martie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional link

- HOTĂRÂRE nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

- ORDIN nr. 3558 din 29 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 3449 din 5 martie 2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 link

[11.03.2021]
- ORDIN nr. 3473 din 10 martie 2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi a Calendarului înscrierii link

- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

- ORDIN nr. 3300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv link

- ORDIN nr. 3460 din 6 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.300/2021 link

[08.03.2021]
- ORDIN nr. 3449 din 5 martie 2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 3337 din 26 februarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

- HOTĂRÂRE nr. 52 din 24 februarie 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, precum şi pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene link

[02.03.2021]
ORDIN nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat *actualizare 03.03.2021 link

HOTĂRÂRE nr. 1064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021 *actualizare 03.03.2021 link

[25.02.2021]
- ORDIN nr. 3300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv link

[18.02.2021]
OUG nr. 8 din 18 februarie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link

- ORDIN nr. 3243 din 5 februarie 2021 privind structura anului şcolar 2021-2022 link

[04.02.2021]
- ORDIN nr. 3189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 link

[04.02.2021]
- ORDIN nr. 3237 din 5 februarie 2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 3235 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 link

[29.01.2021]
- ORDIN nr. 3203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

- ORDIN nr. 3174 din 25 ianuarie 2021 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014 link

- ORDIN nr. 3160 din 20 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.665/2019 link

- ORDIN nr. 3151 din 19 ianuarie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar link


[27.01.2021]
- ORDIN nr. 3165 din 21 ianuarie 2021  pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.991/2020 link

- ORDIN nr. 3164 din 21 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.599/2020 link


[21.01.2021]
- ORDIN nr. 3108 din 12 ianuarie 2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr 5.447/2020 link

- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare 21.01.2021 link

- ORDIN nr. 3009 din 6 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009 link

- ORDIN nr. 4843 din 27 august 2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică * actualizare 21.01.2021 link

[04.01.2021]
- ORDIN nr. 6106 din 3 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

[24.11.2020] Actualizari acte normative
- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - ROFUIP * actualizare 24.11.2020 link

[14.12.2020
- ORDIN nr. 5991 din 11 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2021-2022 link + anexa Metodologie-cadru link

[23.11.2020]
- ORDIN nr. 5977 din 9 noiembrie 2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 link

ORDIN nr. 5976 din 9 noiembrie 2020 privind aprobarea programelor pentru sustinerea examenului national pentru definitivare în învatamântul preuniversitar link

ORDIN nr. 5975 din 9 noiembrie 2020 privind aprobarea programelor pentru sustinerea concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învatamântul preuniversitar link


- ORDIN nr. 5972 din 8 noiembrie 2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar link

- ORDIN nr. 5967 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile link

- ORDIN nr. 5956 din 4 noiembrie 2020 privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă CEX link

- ORDIN nr. 5924 din 3 noiembrie 2020 pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare link


ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri link

Ordonanța de urgență nr. 30 din 21 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 link

Ordonanța de urgență nr. 29 din 21 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare link

LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ link

Hotărârea nr. 217 din 21 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ link


2020

[13.11.2020]
- HOTĂRÂRE nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link


[07.10.2020]
- ORDIN nr. 5638 din 28 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România link


[28.09.2020]
- ORDIN nr. 5619 din 23 septembrie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentarlink

- ORDIN nr. 5618 din 23 septembrie 2020 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat link

- ORDIN nr. 5578 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional link

- ORDIN nr. 5574 din 17 septembrie 2020  privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 link

- ORDIN nr. 5562 din 14 septembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă link

- ORDIN nr. 5558 din 14 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020-2021 link

- ORDIN nr. 5460 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare link

- ORDIN nr. 5434 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar link


[14.09.2020]
- LEGE nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă link


[14.09.2020]
- ORDIN nr. 5459 din 31 august 2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 link

ORDIN nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

- ORDIN nr. 5455 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 link

ORDIN nr. 5453 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2021 link

- ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 link

- ORDIN nr. 5545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru  prelucrarea datelor cu caracter personal link

- ORDIN nr. 4916 din 3 august 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare link


[10.09.2020]
- ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

- ORDIN nr. 4749 din 24 iulie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 link


[07.09.2020]
- ORDIN nr. 4738 din 20 iulie 2020 privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate prin Programul naţional "Şcoala de acasă" link


[02.09.2020]
- ORDIN nr. 1494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu  virusul SARS-CoV-2 link
* GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
* Scenarii de funcţionare a unităţilor sau a instituţiilor de învăţământ preuniversitare
* GHID privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei de COVID-19

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii  coronavirusului SARS-CoV-2 link


[26.08.2020]
- ORDIN nr. 4813 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie link


[24.08.2020]
- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 24.08.2020 link


[21.08.2020]
LEGE nr. 184 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- LEGE nr. 185 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- LEGE nr. 186 din 20 august 2020 pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- LEGE nr. 187 din 20 august 2020 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link


[17.08.2020]
HOTĂRÂRE nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

ORDIN nr. 4812 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 4811 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie link

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora link

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă link

ORDIN nr. 4749 din 24 iulie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 link

ORDIN nr. 4742 din 21 iulie 2020 pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/măsurilor pentru începerea anului şcolar/anului universitar 2020-2021 link

LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii link

ORDIN nr. 1309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 link

HOTĂRÂRE nr. 559 din 16 iulie 2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie link

HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 link

LEGE nr. 133 din 15 iulie 2020 pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link


[09.07.2020]
- ORDIN nr. 4667 din 6 iulie 2020 pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019link


[07.07.2020]
ACTUALIZĂRI
- ORDIN nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitarROFUIP * actualizare 07 iul 2020  link


[06.07.2020]
- LEGE nr. 109 din 3 iulie 2020 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

- ORDIN nr. 4343 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying link

[02.07.2020]
- Ordin nr. 4635 din 26 iunie 2020 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020 link

[30.06.2020]
- Ordin nr. 4596 din 19 iunie 2020 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016 link

- Ordin nr. 4567 din 18 iunie 2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 link


[26.06.2020]
- Ordin nr. 4544 din 16 iunie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini link

- Ordin nr. 4495 din 10 iunie 2020 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2020 link

- Ordin nr. 4472 din 9 iunie 2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Montessori School of Iaşi" din municipiul Iaşi link


[15.06.2020]
- Ordin nr. 4440 din 2 iunie 2020 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020 link

- ORDIN nr. 1076 din 12 iunie 2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 link


[03.06.2020]
ORDIN nr. 4422 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020 link

- Ordin nr. 4421 din 29 mai 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, în anul şcolar 2019-2020 link

- HOTĂRÂRE nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 link

- Ordin nr. 4341 din 27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020 link

- Ordin nr. 4317 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 link

- Ordin nr. 4316 din 21 mai 2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019-2020 link


[25.05.2020]
- Ordin nr. 4307 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 link

- Ordin nr. 4950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 * actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 link

- Ordin nr. 5087 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021/ actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4324 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021link

- Ordin nr. 5033 din 29 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat  / actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4300 din 21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018 link

- Ordin nr. 5211 din 2 octombrie 2018
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ / actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4303 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 link

- Ordin nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar /actualizare 26 mai 2020 link

- Ordin nr. 4298 din 20 mai 2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020 link


[22.05.2020]
- Ordin nr. 4261 din 15 mai 2020  pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020link

- Ordin nr. 3307 din 21 februarie 2020 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020 / actualizare 22 mai 2020 link


[21.05.2020]
- Ordin nr. 840 din 19 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieilink

- Ordin nr. 841 din 19 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării link

- Ordin nr. 4247 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 link

- Ordin nr. 4266 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Românieilink

- Ordin nr. 4267 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării link

- Ordin nr. 874 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă link


[19.05.2020]
- Ordin nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

- Ordin nr. 4249 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 link

Hotărâre nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 + anexe link


[15.05.2020]
- OUG nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative link

- OUG nr. 58 din 23 aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ link

- HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 link

- Ordin nr. 4244 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020 link

- Ordin nr. 4220 din 8 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ link
* ABOROGAT la data de 19.05.2020 prin  Ordinul nr. 4267/2020

- Ordin nr. 4135 din 21 aprilie 2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line link


[24.04.2020]
- Ordin nr. 4135/2020  privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar  prin învățare on-line link

- Ordin  nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019 - 2020 link

- Ordin nr. 4019 din 6 aprilie 2020 privind suspendarea organizării şi desfăşurării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019-2020 link


[10.04.2020]
Adresa M.E.C. nr. 8900/10.04.2020 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul pandemiei Covod-19, adoptată la data de 19.03.2020 link

- ORDIN nr. 3993 din 2 aprilie 2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare link

- Ordin nr. 3992 din 2 aprilie 2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic link


[23.03.2020]
ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 link


[10.03.2020]
- Ordin nr. 3472 din 10 martie 2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, începând cu anul şcolar 2020-2021 link

- Ordin nr. 3374 din 28 februarie 2020 pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020link

- Ordin nr. 3092 din 21 ianuarie 2020 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020 link

- Ordin nr. 3371 din 28 februarie 2020 pentru aprobarea conţinutului şi formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I şi nivelul II) link


[27.02.2020]
H.G. nr. 107 din 4 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar link

- Ordinul nr. 3309 din 21 februarie 2020 pentru modificarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.346/2011 link

- Ordin nr. 5346 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal actualizare 2020 link


[24.02.2020]
- ORDIN nr. 3277 din 17 februarie 2020 privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 link

- Ordinul nr. 3244 din 12 februarie 2020 privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2020 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada examenului naţional de bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2020 link

[29.01.2020]
- LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale / actualizare 28.01.2020 link

- OUG nr. 3 din 16 ianuarie 2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 link

[20.01.2020]
Hotărârea de Guvern nr. 24/16.01.2020  privind organizarea şi funcţionarea  Ministerului Educaţiei şi Cercetării link

Ordinul nr. 3125/29 ianuarie 2020 privind structura anului şcolar 2020-2021 link

[10.01.2020]
ORDIN nr. 5259 din 12 noiembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021link

OUG nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative link
- Ordin nr. 3277/17.02.2020
privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 link


  2018- Ordin nr. 3633/03.05.2018
pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018 si METODOLOGIA link
- Ordin nr. 5485/13.11.2017
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 link

METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 link
 2017

- Ordin nr. 3969/30.05.2017
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar link
- Ordin nr. 3794/26.04.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link
- Ordin nr. 3793/26.042017
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link
- Ordin nr. 3792/26.04.2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018 link
- Ordin nr. 3768/20.04.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 "Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare" la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare link
-Ordin nr. 3600/4 aprilie 2017
pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 link
- Ordin nr. 3492/20.03.2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Excellence" din municipiul Iaşi link
- Ordin nr. 3473/17.03.2017
privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 link
- Ordin nr. 3393/28.02.2017
privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial link
*Noile programe şcolare pentru gimnaziu, aprobate prin ordinul de ministru ataşat, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 164bis/07.03.2017 şi pot fi consultate in extenso link
*GIMNAZIU - PROGRAME ȘCOLARE 2017 link
- Ordin nr. 3382/24.02.2017
privind structura anului şcolar 2017-2018 link
- Ordin nr. 3367/23.02.2017
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 link
- Ordin nr. 3366/23.02.2017
privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2017 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru competiţiile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate link
- Ordin nr. 3252/14.02.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016 link
- Ordin nr. 3247/14.02.2017
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018 + anexe link
- Ordin nr. 3160/01.02.2017
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 link
- Ordin nr. 3151/31.01.2017
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016 link
- Ordin nr. 3150/31.01.2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017 link
- Ordin nr. 3124/20.01.2017
privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare link
- Ordin nr. 3114/19.01.2017
privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.087/2016 link
- Ordin nr. 3104/19.01.2017
privind modificarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.784/2016 link

- Ordin nr. 3384/24.02.2017
pentru aprobarea anexelor nr. 1 - 21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice link
ANEXA_1.1_Mecanica_Mecanica link
ANEXA_1.2_Mecanica_Metalurgie link
ANEXA_1.3_Mecanica_Mecanica agricola link
ANEXA_1.4_Mecanica_Mecanica_constructii link
ANEXA_1.5_Mecanica_Mecanica_nave link
ANEXA_1.6_Mecanica_Mecanica_petrol_si_gaze link
ANEXA_2_Electrotehnica_Electromecanica link
ANEXA_3_Energetica link
ANEXA_4_Electronica_Automatizari_Telecomunicatii link
ANEXA_5_Industrie_textila_si_pielarie link
ANEXA_6_Constructii_si_lucrari_publice link
ANEXA_7_Chimie_industriala link
ANEXA_8_Protectia_mediului link
ANEXA_9_Industrie_alimentara link
ANEXA_10_Agricultura_Horticultura link
ANEXA_11_Veterinar link
ANEXA_12_Zootehnie link
ANEXA_13_Silvicultura link
ANEXA_14_Prelucrarea_lemnului link
ANEXA_15_Economic_Administrativ_Comert_Servicii link
ANEXA_16_Alimentatie_publica_si_turism link
ANEXA_17_Transporturi link
ANEXA_18_Media_si_poligrafie link
ANEXA_19_Estetica_si_igiena_corpului_omenesc link
ANEXA_20_Sanatate_si_asistenta pedagogica_Discipline_tehnologice_2015 link
ANEXA_21_Sanatate_si_asistenta_pedagogica_Pregatire_si_Instruire _practica_2015 link

- Ordin nr. 3086/16.01.2017
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017 link
0_Centralizator 2017_cultura_generala link
1_Centralizator 2017 cultura generala1 link
2_Centralizator 2017 cultura generala2 link
3_Centralizator 2017 cultura generala3 link
4_Centralizator 2017 cultura generala4 link
5_Centralizator 2017 invatamant special link
6_Centralizator 2017 discipline tehnologice link
7_Centralizator 2017 instuire practica link
8_Centralizator 2017 palate si cluburi1 link
9_Centralizator 2017 palate si cluburi2 link

- Ordin nr. 3044/06.01.2017
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 link
- Ordin nr. 6161/22.12.2016
pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 link
- Ordin nr. 5819/25.11.2016
privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia link


 2016

- Ordin nr. 5893/28.11.2016
privind TEMELE pentru acasă în învăţământul preuniversitar link
- Ordin nr. 5819/25.11.2016
privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia link
- Ordin nr. 5078/31.08.2016
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 link
- Ordin nr. 5077/31.08.2016
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 link
- Ordin nr. 5079/31.08.2016
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar + anexa Regulemntul-cadru link
- Ordin nr. 5080/31.08.2016
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar link
- Ordin nr. 3060/3.02.2014
privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar * actualizare 13 sept 2016 link
- Ordin nr. 5074/31.08.2016
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017 link
- Ordin nr. 5071/31.08.2016
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 link
- Ordin nr. 5070/31.08.2016
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017 link
- Ordin nr. 3682/22.04.2016
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat link
- Ordin nr. 3892/31.05.2016
pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2016 link
- Ordin nr. 3844/24.05.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar link
- Ordin nr. 3838/23.05.2016
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor link
- ORDIN nr. 3784/17.05.2016
privind fuziunea prin absorbţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Funny English Center" din municipiul Iaşi şi Şcoala "Funny English Center" din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Internaţională "Spectrum" din municipiul Iaşi link
- Ordin nr. 3637/12.04.2016
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar link
- Ordin nr. 3590/5.04.2016
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial link
- Ordin nr. 3517/28.03.2016
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2-27 noiembrie 2015, începând cu anul şcolar 2016-2017 link
- Ordin nr. 3158/15.02.2016
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016 – 2017 link
- Ordin nr. 3069/14.01.2016
privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016 link
- Ordin nr. 3107/27.01.2016
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017 link
- ORDIN nr. 3099/27.01.2016
pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.114/2014 link
- Ordin nr. 3098/27.01.2016
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie link
- Ordin nr. 3069/14.01.2016
privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016 link
- Ordin nr. 3051/12.01.2016
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a link
- Ordin nr. 3049/12.01.2016
privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România link
- Ordin nr. 3048/12.01.2016
privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false link

 2015

- Ordin nr. 6020/22.12.2015
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională link
- Ordin nr. 5792/16.11.2015
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016 link
- Ordin nr. 5700/12.11.2015
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa LONGAVIT din municipiul Iaşi link
- Ordin nr. 5602 /3.11.2015
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programei şcolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal link
- Ordin nr. 5575/28.10.2015
privind aprobarea unor programe pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar link
- Ordin nr. 5559/27.10.2015
pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 link
- Ordin nr. 5558/27.10.2015
privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ link
- Ordin nr. 5557/27.10.2015
pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 link
- Ordin nr. 5081/31.08.2015
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 link
- Ordin nr. 5080/31.08.2015
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016 link
- Ordin nr. 4716/11.08.2015
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor şcolari şi a fişei de evaluare-cadru a inspectorului şcolar link
- Ordin nr. 4496/13.07.2015
privind structura anului şcolar 2015-2016 link
- Ordin nr. 3678/08.04.2015
privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare + anexa metodologie link

 2014

- O.M.E.N. nr. 3111/2014 -
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2014 - 2015 link
- O.M.E.N. nr. 3060/2014 -
privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar link


 2013

- O.M.E.N. nr. 3271/2012 -
pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 link
- O.M.E.N. nr. 3128/2013 -
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013 link
- anexe Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013 link
- O.M.E.N.  nr. 3104/2013 -
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 - 2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/2012 link

 2012

- O.M.E.C.T.S. nr. 6239/2012 -
pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 link
- anexa METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 link
- O.M.E.C.T.S. 6000/2012 -
privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România link
- O.M.E.C.T.S. 5827/2012 -
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Lorelay" din municipiul Iaşi de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Lorelay" din municipiul Iaşi link
- O.M.E.C.T.S. 5755/2012 -
privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, învăţământ special link
- O.M.E.C.T.S. 5745/2012 -
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică link
- O.M.E.C.T.S. 5720/2012 -
privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat link
- O.M.E.C.T.S. 5223/2012 -
pentru modificarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi instrumentele de lucru, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3.927/2010 link
- O.M.E.C.T.S. 4940/2012 -
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Varlaam Mitropolitul" din municipiul Iaşi link
- O.M.E.C.T.S. 4478/2012 -
pentru modificarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004 link
- O.M.E.C.T.S. 4469/2012 -
privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii link
- O.M.E.C.T.S. 4121/2012 -
pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a link
- Calendarul activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, seria a 2-a link
- O.M.E.C.T.S. 4111/2012 -
pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5553/2011 link
- O.M.E.C.T.S. 3973/2012 -
pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 3666/2012 -
privind aprobarea Codului drepturilor si obligatiilor studentului + anexa link
- O.M.E.C.T.S. 3539/2012 -
privind aprobarea contractului de pregatire practica a elevilor din invatamantul profesional si tehnic + anexa link
- O.M.E.C.T.S. 3504/2012 -
privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat + anexa link
- O.M.E.C.T.S. 3470/2012 -
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat link
- O.M.E.C.T.S. 3462/2012 -
privind aprobarea Metodologiei organizarii si desfasurarii activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar + anexa link
- O.M.E.C.T.S. 3461/2012 -
pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011 link
- O.M.E.C.T.S. 3364/2012 -
privind comasarea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita "Paradis" din municipiul Iasi de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala "Paradis" din municipiul Iasi link
- O.M.E.C.T.S. 3313/2012 -
privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2012-2013 + anexa link
- O.M.E.C.T.S. 3539/2012 -
privind aprobarea contractului de pregatire practica a elevilor din invatamantul profesional si tehnic link
- O.M.E.C.T.S. 3470/2012 -
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat link
- O.M.E.C.T.S. 3462/2012 -
privind aprobarea Metodologiei organizarii si desfasurarii activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar link
- O.M.E.C.T.S. 3450/2012 -
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.295/2012 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational link
- O.M.E.C.T.S. 3439/2012 -
pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a link
- O.M.E.C.T.S. 3438/2012 -
pentru aprobarea Metodologiei de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a link
- O.M.E.C.T.S. 3437/2012 -
pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a link
- O.M.E.C.T.S. 3342/2012 -
privind aprobarea unor programe pentru acordarea definitivarii in invatamant link
- O.M.E.C.T.S. 3295/2012 -
privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti în management educational link
- O.M.E.C.T.S. 3283/2012 -
pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.564/2011 link
- O.M.E.C.T.S. 3223/2012 -  
pentru aprob Metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainătate link
- O.M.E.C.T.S. 3202/2012 -  
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2012 link
- O.M.E.C.T.S. 6575/2011 -
pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea şi eliberarea atestatelor de echivalare pe baza ECTS/SECT  link
- O.M.E.C.T.S. 6552/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 6419/2011 -
privind aprobarea Nomenclatorului general de functii didactice si de cercetare auxiliare din invatamantul superior link
- O.M.E.C.T.S. 3223/2012 -
pentru aprobarea Metodologiei de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate link
- O.M.E.C.T.S. 3199/2012 -
pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate in Romania a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale link
- O.M.E.C.T.S. 3168/2012 -
privind organizarea şi functionarea invatamantului profesional cu durata de 2 ani + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 3163/2012 -
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formar + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 3157/2012 -
pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.560/2011 + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 3064/2012 -
pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si în clasa I pentru anul scolar 2012-2013 si a Calendarului inscrierii + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 3062/2012 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din invatamantul preuniversitar in regim simultan link
- O.M.E.C.T.S. 3035/2012 -
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor scolare si a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, scolare si extrascolare + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 3006/2012 -
privind aprobarea unor masuri referitoare la recunoasterea autorizarii, respectiv a acreditarii unitatilor de invatamant liceal din filiera vocationala, profilul pedagogic, pentru specializările educator-puericultor, mediator scolar si instructor de educatie extracolara + anexe linkOrdine 2011

 2011

- O.M.E.C.T.S. 6694/2011 -
privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea reţelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2012-2013 link
- anexe METODOLOGIE pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2012-2013, anexe la OMECTS nr. 6694/20.12.2011 link
- O.M.E.C.T.S. 6143/2011 -
privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar link
- anexa Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar link
- O.M.E.C.T.S. 6141/2011 -
privind aprobarea structurii si a Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar link
- O.M.E.C.T.S. 5576/2011 -
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat link
- O.M.E.C.T.S. 5575/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de grupe/clase in spitale link
- O.M.E.C.T.S. 5574/2011 -
Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa link
- O.M.E.C.T.S. 5573/2011 -
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a invatamantului special si special integrat link
- O.M.E.C.T.S. 5572/2011 -
pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului national al performantelor sportive link
- O.M.E.C.T.S. 5567/2011 -
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara link
- O.M.E.C.T.S. 5565/2011 -
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar + anexa link
- O.M.E.C.T.S. 5564/2011 -
privind aprobarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia link
- O.M.E.C.T.S. 5563/2011 -
privind aprobarea Conditiilor de constituire a retelei permanente de unitati de invatamant in vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic link
- O.M.E.C.T.S. 5562/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile link
- O.M.E.C.T.S. 5561/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar link
- O.M.E.C.T.S. 5557/2011 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a centrelor de excelenta link
- O.M.E.C.T.S. 5529/2011 -
privind aprobarea programelor scolare pentru educatia de baza din cadrul programului "A doua sansa" link
- O.M.E.C.T.S. 5528/2011 -
privind aprobarea programelor scolare integrate prin care se realizeaza educatia de baza in cadrul programului "A doua sansa" - invatamant primar link
- O.M.E.C.T.S. 5487/2011 -
pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea in invatamantul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute in cadrul invatamantului liceal - filiera tehnologica sau vocationala link
- O.ME.C.T.S. 5560/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013 link
- O.M.E.C.T.S. 5557/2011 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5556/2011 -
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare + anexa Regulament link
- O.M.E.C.T.S. 5555/2011 -
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene / al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala + anexa Regulament link
- O.M.E.C.T.S. 5547/2011 -
privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant   preuniversitar + anexa Regulament link
- O.M.E.C.T.S. 5487/2011 -
pentru aprobarea Regulamentului privind recunoasterea in invatamantul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute in cadrul invatamantului liceal - filiera tehnologica sau vocationala + anexa Regulament link
- O.M.E.C.T.S. 5559/2011 -
pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant  + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5558/2011 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5554/2011 -
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic  + anexa Regulament link
- O.M.E.C.T.S. 5553/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar  + anexa Regulament link
- O.M.E.C.T.S. 5552/2011 -
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant link
- O.M.E.C.T.S. 5550/2011 -
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar + anexa Regulament link
- O.M.E.C.T.S. 5549/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5546/2011 -
privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" in invatamantul preuniversitar  + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5545/2011 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a claselor cu frecventa redusa in invatamantul preuniversitar obligatoriu + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5530/2011 -
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare link
- O.M.E.C.T.S. 5489/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an scolar in invatamantul preuniversitar  + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5488/2011 -
privind aprobarea Regulamentului-Cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare  + anexa Regulament link
-  O.M.E.C.T.S. 5486/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar  + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5485/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5484/2011 -
pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învatatori/învatatoare, maistruinstructor, antrenor, în vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru învatamântul prescolar, profesor pentru învatamântul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5436/2011 -
privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de învatamânt superior din Romania + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5410/2011 -
privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "liceal", profilul "tehnic", domeniul "mecanica", calificarea profesionala "tehnician transporturi", nivelul "postliceal", domeniul "constructii, instalatii si lucrari publice", calificarile profesionale "maistru constructii civile, industriale si agricole", "tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului", domeniul "transporturi", calificarea profesionala "tehnician diagnostic auto", limba de predare "romana", forma de anvatamant "zi" din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din municipiul Iasi link
- O.M.E.C.T.S. 5349/2011 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Scoala dupa scoala" + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5346/2011 -
privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învatamântul postliceal  + anexa Criterii link
- O.M.E.C.T.S. 5248/2011 -
privind aplicarea Programului "A doua sansa" link
- O.M.E.C.T.S. 5240/2011 -
pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructura critica nationala - "Alimentatie"  + anexa Criterii link
- Instructiuni - nr.6/04.10.2011
privind functionarea formatiunilor de studiu in invatamantul preuniversitar link
- Instructiuni - nr.5/22.09.2011
privind ocuparea posturilor didactice / catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2011-2012 link
- O.M.E.C.T.S. 5220/2011 -
privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013 link
Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013 - anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5220 link
- O.M.E.C.T.S. 5219/2011 -
-privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, in anul scolar 2011-2012 link
Calendarul de desfasurare a Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2011-2012 - Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5219/29.08.2011 link
- O.M.E.C.T.S. 5218/2011 -
privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2012
Calendarul examenului de bacalaureat 2012 - Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5218/29.08.2011
- O.M.E.C.T.S. 4865/2011 -
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic
- anexa la O.M.E.C.T.S. 4865/2011
- O.M.E.C.T.S. 4714/2011 -
pentru modificarea si completarea normelor de plata a comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, sesiunea 2011, aprobate prin Ordinul ministerului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4411/2011 link
- O.M.E.C.T.S. 4661/2011 -
pentru modificarea si completarea Calendarului miscarii personalului didactic din învatamântul preuniversitar pentru anul scolar 2011 – 2012, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5615/2010 link
- O.M.E.C.T.S. 4411/2011 -
privind aprobarea normelor de plata a comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, sesiunea 2011 link
- O.M.E.C.T.S. 4364/2011 -
privind modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012 link
- O.M.E.C.T.S. 4363/2011 -
modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea nationala a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul national de bacalaureat si pentru examenele de absolvire / certificare a competentelor profesionale pentru invatamantul profesional, liceal si postliceal - sesiunile anului 2011 link
- INSTRUCTIUNI nr. 4 -
din 22 martie 2011 privind finantarea cheltuielilor pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia celei care, potrivit legii, se efectueaza gratuit link
- INSTRUCŢIUNI nr. 1 -
privind mentinerea in activitate ca titular peste varsta standard de pensionare link
- INSTRUCŢIUNI nr. 2 -
privind decontarea navetei cadrelor didactice link
- INSTRUCŢIUNI nr. 3 -
pentru punerea in aplicare a art. 253 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 link
- O.M.E.C.T.S. 3753/2011 -
privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant link
- O.M.E.C.T.S. 3184/2011 -
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2011 + centralizator link

Ordine 2010


 2010

- O.M.E.C.T.S. 5620/2010 -
privind programele valabile pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 5618/2010 -
privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat pentru anul scolar 2011-2012 + anexa Metodologie link
- OMECTS 5617/2010 -
privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar + anexa Metodologie acordare gradatie de merit link
- O.M.E.C.T.S. 5616/2010 -
pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar + anexa Metodologie link
- O.M.E.C.T.S. 5615/2010 -
pentru aprobarea Calendarului miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2011-2012 + anexe Calendar link
- O.M.E.C.T.S. 5392/2010 -
privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a invatamantului profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2010-2011 link
- O.M.E.C.T.S. 5219/2010 -
privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat link
- anexa I    link
- anexa II   link
- anexa III link
- O.M.E.C.T.S. 5219/2010 -
privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat link

- Anexa 1 - Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal,
din cadrul examenului de bacalaureat link

- Anexa 2 - Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internaţionala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat link

- Anexa 3 - Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu proba de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat link
- Metodologie concursuri extr.
Metodologie revizuita - organizare concursuri extrascolare ID -4390 link
- O.M.E.C.T.S. 5106/2010 -
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obţinerii gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar + anexe Norme metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate în vederea obtinerii gradatiei de merit pentru personalul didactic de predare din învatamântul preuniversitar - anexa la OMECTS nr. 5106/01.09.2010 link
- O.M.E.C.T.S. 4802/2010 -
privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2011-2012 / metodologii, calendar link
- O.M.E.C.T.S. 4801/2010 -
cu privire la organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011 / calendar, metodologie, programe link
- O.M.E.C.T.S. 4800/2010 -
privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat 2011 link
- O.M.E.C.T.S. 4748/2010 -
Ordinul 4748 din 24 august 2010 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "an de completare", domeniul "mecanica", calificarea profesionala "mecanic auto" din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Colegiul Tehnic
"Gheorghe Asachi" din Iaşi link
- O.M.E.C.T.S. 4799/2010 -
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011 link
- O.M.E.C.T.S. 4720/2010 -
privind aprobarea programei scolare pentru disciplina optionala "ADMINISTRAREA CALCULATOARELOR SI RETELELOR" link
- O.M.E.C.T.S. 4627/2010 -
privind instituirea „Diplomei de Excelenta Institutionala” link
- O.M.E.C.T.S. 4461/2010 -
privind aprobarea programei pentru sustinerea examenelor de acordare a definitivarii in invatamant si a gradelor didactice II si I, la specializarea "Profesor documentarist" link
- O.M.E.C.T.    5770/2006 -
RETEAUA unitatilor de învatamânt postgimnazial cu personalitate juridica, acreditate, care functioneaza în anul scolar 2010 – 2011. Unitati de învatamânt acreditate conf. OMECT 5770/2006, cu modificarile si completarile ulterioare link
- O.M.E.C.T.S. 4496/2010 -
de modificare si completare a OMECT nr. 4074/2010 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2010 link
- Metodologie -
Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini din state terte UE in invatamantul de stat din Romania, in anul scolar / universitar 2010 - 2011 link
- O.M.E.C.T.S. 4434/2010 -
pentru modificarea Calendarului miscarii personalului didactic in invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5886/2009 link
- O.M.E.C.T.S. 4433/2010 -
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M.E.C.T.S. nr. 5885/2009 link
- O.M.E.C.T.S. 4409/2010 -
privind aprobarea programei de limba si literatura rromani pentru sussinerea examenului de acordare a gradului didactic II link
- O.M.E.C.T.S. 4230/2010 -
pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, si pentru aprobarea Contractului-cadru de inchiriere link
- O.M.E.C.T.S. 4235/2010 -
pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea speciala a Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti link
- O.M.E.C.T.S. 4140/2010 -
pentru modificarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.435/2006 link
- O.M.E.C.T.S. 4106/2010 -
privind modificarea si completarea ordinului nr. 4925/2005 al ministrului educatiei si cercetarii privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar link
- O.M.E.C.T.S. 4074/2010 -
privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2010 link
- O.M.E.C.T.S. 4034/2010 -
cu privire la structura anului scolar 2010 – 2011 link
- O.M.E.C.T.S. 4033/2010 -
privind aprobarea normelor de plata a comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar link
- O.M.E.C.T.S. 4032/2010 -
privind modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea si desfasurarea admiterii în înv. liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011 link
- O.M.E.C.T.S. 4031/2010 -
privind modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea nationala a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul national de bacalaureat si pentru examenele de absolvire/certificare a competentelor profesionale pentru invatamantul profesional, liceal si postliceal – sesiunile anului 2010 link
- O.M.E.C.T.S 3979/2010 -
privind modificarea si completarea Ordinului nr. 5507/2009 al ministrului Educatiei, cercetatii si Inovarii privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, precum si a Atributiilor membrilor comisiilor de bacalaureat + anexa link
- O.M.E.C.T.S. 3851/2010 -
cu privire la aprobarea Reperelor Fundamentale in invatarea si Dezvoltarea Timpurie a copilului de la nastere la 7 ani link
- O.M.E.C.T.S. 3850/2010 -
pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-invatare in educatia timpurie si a Normativului de dotare minimala pentru serviciile de educatie timpurie a copiilor de la 3 la 6 / 7 ani link
- O.M.E.C.T.S. 3848/2010 -
pentru modificarea si completarea OMECTS nr. 3743/2010 privind sesiunea speciala de bacalaureat 2010, pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru Olimpiadele si Concursurile Internationale link
- O.M.E.T.C.S. 3743/2010 -
privind sesiunea speciala de bacalaureat 2010, pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru Olimpiadele si Concursurile Internationale + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 3567/2010 -
privind modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3142/2006 link
- O.M.E.C.T.S. 3381/2010 -
privind completarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare link
- O.M.E.T.C.S. 3331/2010 -
cu privire la aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica saptamanala si pregatire practica comasata pentru clasele a IX-a si a X-a ciclul inferior al invatamantului liceal, filiera tehnologica, formele de invatamant zi si seral + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 3279/2010 -
ORDIN 3279 cu privire la aprobarea unor masuri privind recunoasterea autorizarii, respectiv acreditarii unitatilor de invatamant profesional si tehnic pentru calificarile profesionale de niveluri 2 si 3 link
- O.M.E.C.T.S. 3236/2010 -
pentru aprobarea anexelor 1-21 ale Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice link
*Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010 - anexele 1-21 la OMECTS nr.3236/09.02.2010 link
- O.M.E.C.T.S. 3235/2010 -
privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar link
- O.M.E.C.T.S. 3158/2010 -
privind modificarea si completarea OMECT 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru Pregatire Personalului Didactic link
- O.M.E.C.T.S. 3142/2010 -
privind aprobarea calendarului şi a metodologiei speciale de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi a examenelor de certificare a calificării profesionale – 2010, pt. absolvenţii din promotiile anterioare anului 2010 + anexe CALENDAR si METODOLOGIE link
- O.M.E.C.T.S. 3141/2010 -
de modificare si completare a O.MECI nr. 5618/13.10.2009 privind aprobarea listei cu elevii si studentii beneficiari ai prevederilor Hotararii Guvernului nr.1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru inv. preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, in anul scolar 2008/2009 + anexe link
- O.M.E.C.T.S. 3081/2010 -
cu privire la aprobarea planului-cadru de invatamant pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, invatamant de zi si inv. seral. Document valabil incepand cu data de 01.09.2010 link
- O.M.E.C.T.S. 3075/2010 -
privind acordarea bursei de studii postuniversitare in strainatate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice + anexa link
- O.M.E.C.T.S. 3074/2010 -
privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare in strainatate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, in anul universitar 2010-2011, si a listei institutiilor de invatamant universitar din care provin candidatii + anexa link
- O.M.E.C.T.S. 3064/2010 -
privind aprobarea Instructiunilor pentru fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2010-2011  / INSTRUCŢIUNI pt. fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2010-2011 + anexele link
(necesita program de dezarhivare winrar pentru cei care nu au instalat in pc) link

Ordine 2009

2009

- O.M.E.C.I. 6602/2009 -
privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara FEG din Iasi link
- O.M.E.C.I. 6054/2009 -
privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul  preuniversitar link
- O.M.E.C.I. 6052/2009 -
7 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010 link
- O.M.E.C.I. 6002/2009 -
pentru completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 5.351/2009 link
- O.M.E.C.I. 5925/2009 -
pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română şi şcolarizarea copiilor străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în  România, precum şi ai cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Econom  European & anexe - metodologia + proceduri link
- O.M.E.C.I. 5886/2009 -
privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2010 - 2011 link
- O.M.E.C.I. 5885/2009 -
privind Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar link
- O.M.E.C.I. 5848/2009 -
privind desemnarea membrilor Comisiei Centrale si a Comisiei de Contestatii pentru aplicarea prevederilor Legii nr.269/2004 / euro 200 link
- O.M.E.C.I. 5794/2009 -
privind aprobarea metodologiilor de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, cu probele de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat  link
- O.M.E.C.I. 5793/2009 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone in vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingva francofona” pe  diploma de bacalaureat link
- O.M.E.C.I. 5770/2009 -
privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului  national de protecţie sociala "Bani de liceu" link
- O.M.E.C.I. 5720/2009 -
privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar + anexa link
- O.M.E.C.I. 5713/2009 -
privind acordarea autorizarii de functionare provizorie pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, evaluate extern in anul scolar 2008-2009 link
- O.M.E.C.I. 5654/2009 -
privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Grup Scolar de Arte si Meserii "Spiru Haret" al Cooperatiei Mestesugaresti din Iasi link
- O.M.E.C.I. 5619/2009 -
pentru modificarea si completarea Ordinului M.E.C.I. nr. 2268/28.09.2007 privind aplicarea Programului "A doua sansa link
- O.M.E.CI.  5618/2009 -
privind aprobarea listei cu elevii si studenţii beneficiari ai prevederilor HG nr.1004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, in anul scolar 2008/2009 + anexa I link
- O.M.E.C.I. 5508/2009 -
privind disciplinele si programele pentru examenul de Bacalaureat 2010 link
- O.M.E.C.I. 5507/2009 -
privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfasurarea a examenului de Bacalaureat  2010 link
- O.M.E.C.I. 5351/2009 -
privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind predarea
cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru link
- O.M.E.C.I. 5262/2009 -
privind sectiile/scolile speciale germane din Romania, finalizate cu Diploma de acces general in invatamantul superior german si Diploma de bacalaureat link
- O.M.E.C.I. 5204/2009 -
privind disciplinele si programele pentru examenul de Bacalaureat 2010 + anexa 1 si 2  link
- O.M.E.C.I. 5203/2009 -
privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat 2010 + Calendarul examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 1 + Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat 2010 - anexa nr. 2 + Atributiile membrilor comisiilor de Bac link
- O.M.E.C.I. 5202/2009 -
pentru dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea Spiru Haret din Bucuresti in anul I, in perioada  2005-2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la  specializari/programe de studii autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate + anexa  link
- O.M.E.C.I. 5092/2009 -
de modificare a OMECT nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice si Metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", cu modificarile si completarile ulterioare link
- O.M.E.C.I. 5132/2009 -
privind activitatile specifice functiei de diriginte link
- O.M.E.C.I. 5122/2009 -
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor + anexa ROF CNFPA link
- O.M.E.C.I. 5099/2009 -
privind aprobarea de programe scolare pentru discipline de studiu din invatamantul liceal. Ordinul si anexele corespunzatoare acestui ordin sunt incluse in arhiva MECI link
- O.M.E.C.I. 5098/2009
- privind aprobarea programelor scolare pentru disciplinele de studiu din inv. preuniversitar link
*Programe scolare modificate pentru unele discipline de studiu pentru invatamantul primar, in anul scolar 2009-2010 link
*Centralizator de programe scolare modificate pentru anul scolar 2009-2010 link
- O.M.E.C.I. 5097/2009 -
privind aprobarea programelor scolare pentru disciplinele de studiu din invatamantul preuniversitar  secundar inferior, ciclul gimnazial.
*Ordinul si anexele corespunzatoare acestui ordin sunt incluse in arhiva link
- O.M.E.C.I. 5025/2009 -
privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a invatamantul profesional si  tehnic preuniversitar in anul scolar 2009 - 2010 link
- O.M.E.C.I. 4857/2009 -
privind aprobarea programelor scolare pentru clasa a IX-a ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica - domeniile de pregatire de baza, a standardelor de pregatire profesionala, a planurilor de invatamant si a programelor scolare pentru unele calificari profesionale de nivel 2, 3 si 3 avansat ( postliceala ) pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar.
*Ordinul si anexele corespunzatoare acestui ordin sunt incluse in arhiva MECI link
- O.M.E.C.I. 4856/2009 -
privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a - a XII-a, filierele vocationala, profil artistic, specializarea conservare-restaurare bunuri culturale, cursuri de zi link
- O.M.E.C.I. 4846/2009 -
cu privire la organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2009-2010 link
- O.M.E.C.I. 4843/2009 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica link
- O.M.E.C.I. 4848/2009 -
privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2010-2011 link
- O.M.E.C.I. 4756/2009 -
privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita "First Steps" din Iasi link
- O.M.E.C.I. 4755/2009 -
privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Centrul de Studii "Stefan cel Mare si Sfant" Pascani link
- O.M.E.C.I. 4728/2009 -
de modificare si completare a OMECI nr. 4495/06.07.2009 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004, pentru anul 2009 link
- O.M.E.C.I. 4666/2009 -
pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior link
- O.M.E.C.I. 4645/2009 -
privind modificarea si completarea art. 161 din regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat cu O.M.E.C. 4925/2005 link
- O.M.E.C.I. 4595/2009 -
cu privire la aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar link
*anexa Criteriu de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din inv. preuniv. link
- O.M.E.C.I. 4495/2009 -
pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2009 link
*anexa cu beneficiari - link
- O.M.E.C.I. 4430/2009 -
privind utilizarea Cadrului national al calificarilor din invatamantul superior + anexe link
- O.M.E.C.I. 3412/2009 -
privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasa a X-a, scoala de arte si meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, ruta directa de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum si pentru clasele a XI-a-a XII-a si a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, cursuri de zi si seral link
*anexa 1 - link
*anexa 2 - link
*anexa 3 - link
*anexa 4 - link
- O.M.E.C.I. 3410/2009 -
privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasele a IX-a-a XII-a, filierele teoretica si vocationala, cursuri de zi link
*anexa 1 - link
*anexa 2 - link
- O.M.E.C.I. 4394/2009 -
pentru completarea Metodologiei privind elaborarea testelor de evaluare a cunostintelor de Limba romana, aprobata prin OMECT nr. 5390/2008 link
- O.M.E.C.I. 4356/2009 -
cu privire la structura anului scolar 2009–2010 link
- O.M.E.C.I. 4354/2009 -
privind desf. bacalaureatului bilingv spaniol sustinut de elevii de la sectiile bilingve spaniole link
- O.M.E.C.I. 4115/2009 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale in invatamantul liceal, filiera vocationala link
*anexa 4 Metodologiei O.M.E.C.I. nr. 4115/11.05.2009 link
- O.M.E.C.I. 4043/2009 -
pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru  ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in O.M.E.C.T. nr. 5573/2008, aprobata prin O.M.E.C.T. nr. 5741/2008, cu modificarile si completarile ulterioare link
- O.M.E.C.I. 4042/2009 -
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatmantul preuniversitar, aprobata prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificarile si completarile ulterioare link
- O.M.E.C.I. 4038/2009 -
pentru modificarea Calendarului miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009 – 2010, aprobat prin O.M.E.C.T. nr. 5742/2008, cu modificarile  si completarile ulterioare link
- O.M.E.C.I. 3842/2009 -
modificarea OMECT nr. 5164/ 2008 cu privire la organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a si a VIII-a, in anul scolar 2008-2009 link
- O.M.E.C.I. 3765/2009 -
privind modificarea si completarea O.M.E.C.T. nr. 5166 / 2008 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010 link
*anexa probele de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale profil pedagogic invatator - educator link
*anexa probele de aptitudini specializarea muzica bisericeasca link
- O.M.E.C.I. 3608/2009 -
cu privire la aprobarea disciplinelor de specializare din curriculumul diferentiat pentru clasele a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior si superior ale liceului, filiera vocationala link
*anexa 1 - link
*anexa 2 - link
- O.M.E.C.I. 3607/2009 -
privind prorogarea unor termene si perioade prevazute in Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar link
- O.M.E.C.I. 3457/2009 -
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina de la nivelul M.E.C.T. si ale colegiilor de disciplina de la nivelul inspectoratelor scolare judetene, aprobat prin O.M.EC.T. nr. 847/2007 link
- O.M.E.C.I. 3582/2009 -
privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniveristar particular Gradinita "Surorile Providentei" din Iasi link
- O.M.E.C.I. 3572/2009 -
privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniveristar particular Gradinita "Junior" din Iasi link
- O.M.E.C.I. 3567/2009 -
privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniveristar particular Colegiul "Richard  Wurmbrand" din Iasi link
- O.M.E.C.I. 3551/2009 -
privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniveristar particular Scoala "Funny English Center" din Iasi link
- O.M.E.C.I. 3331/2009 -
privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009 -2010 link
- O.M.E.C.I. 3317/2009 -
pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5742/2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniv. pentru anul scolar 2009-2010 link
- O.M.E.C.I. 3313/2009 -
privind aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate , pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasaa X-a a scolii de arte si meserii, clasa XI- a an de completare, clasele a Xl-a/a XII-a gi a XII- a I aXlll- a, ciclul superior al liceului tehnologic  si a planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate clasa a X-a liceu tehnologic, cursuri de zi si serale link
*anexa 1 - cl. X  - mecanica link
*anexa 2 - cl. XI - completare connstructii instalatii link
*anexa 2 - cl. XI - completare electric link
*anexa 2 - cl. XI - completare electromecanic link
*anexa 2 - cl. XI - completare electronica automatizari link
*anexa 2 - cl. XI - completare estetica si igiena link
*anexa 2 - cl. XI - completare fabricarea prod din lemn link
*anexa 2 - cl. XI - completare industrie alimentara link
*anexa 2 - cl. XI - completare industrie textila link
*anexa 2 - cl. XI - completare materiale de constructii link
*anexa 2 - cl. XI - completare mecanica link
*anexa 2 - cl. XI - completare productie media link
*anexa 2 - cl. XI - completare silvicultura link
*anexa 2 - cl. XI - completare tehnici poligrafice link
*anexa 2 - cl. XI - completare turism si alimentatie link
*anexa 2 - cl. XI - completare agricultura link
*anexa 2 - cl. XI - completare chimie industriala link
*anexa 2 - cl. XI - completare comert link
*anexa 3 - cl. XI - ruta directa resurse naturale  si protectia mediului link
*anexa 3 - cl. XI - ruta directa servicii link
*anexa 3 - cl. XI - ruta directa tehnic link
*anexa 4 - cl. XII - ruta directa resurse si protectia mediului link
*anexa 4 - cl. XII - ruta directa servicii link
*anexa 4 - cl. XII - ruta directa tehnic link
*anexa 5 - cl. XII - ruta progresiva resurse naturale si protectia mediului link
*anexa 5 - cl. XII - ruta progresiva servicii link
*anexa 5 - cl. XII - ruta progresiva tehnic link
*anexa 6 - cl. XIII - ruta progresiva resurse naturale si protectia mediului link
*anexa 6 - cl. XIII - ruta progresiva servicii link
*anexa 6 - cl. XIII - ruta progresiva tehnic link
*anexa 7 - articole abrogate link
*anexa 8 - articole care produc efecte link
- O.M.E.C.I. 3304/2009 -
privind revocarea OMECT 6319/2008 privind echivalarea in credite profesionale transferabile link
- O.M.E.C.I. 3094/2009 -
privind modul de plata a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea si desfasurarea tezelor cu subiect unic la clasele a VII-a si a VIII- a, în anul scolar 2008-2009 link

Ordine 2008

 2008

- O.M.E.C.T. 6319/2008 -
privind echivalarea in credite profesionale transferabile a unor activitati de perf. / formare cont. link
*anexa I link
*anexa II link
*anexa III link
- O.M.E.C.T. 6297/2008 -
privind aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2009 link
*anexa Centralizator cultura generala link
*anexa Centralizator discipline tehnice link
*anexa Centralizator invatamant special link
*anexa Centralizator palate si cluburi link
- O.M.E.C.T. 5913/2008 -
privind regimul manualelor scolare in invatamantul preuniversitar link
*anexa METODOLOGIA privind regimul manualelor scolare in invatamantul preuniversitar link
*anexa 1 - fisa tip de evaluare a manualelor link
*anexa 2 - grila pentru evaluarea stiintifica a manualelor link
*anexa 3 - nota privind calitatea manualelor link
*anexa 4 - acord cadru link
*anexa 5 - angajament de confidentialitate link
*anexa 6 - lista codurilor manualelor scolare link
- O.M.E.C.T. 5869/2008 -
privind salarizarea personalului din invatamant, absolventi ai ciclului univeristar 2008 - BOLOGNA link
- O.M.E.C.T. 5746/2008 -
aprobarea Metodologiei priv. fundamentarea cifrei de scolarizare si stabilirea retelei 2009-2010 link
*Metodologia privind cifra de scolarizare si stabilirea retelei unitati de invatamant preuniversitar de stat 2009-2010 link
- O.M.E.C.T. 5743/2008 -
privind Metodologia de miscare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar link
*Anexa OMECT 5743 Metodologia privind Miscarea personalului didactic din invatamatul preuniversitar link
- O.M.E.C.T. 5742/2008 -
privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010 link
- O.M.E.C.T. 5741/2008 -
Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in OMECT nr. 5573/2008 link
- O.M.E.C.T. 5730/2008 -
privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar link
*anexa omect 5370/2008 Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit in invatamantul preunivesitar link
- O.M.E.C.T. 5729/2008 -
priv aprobarea calendarului si precizarilor priv. activ de perfectionarea si definitivarea in invatamant si acrodarea gradelor didactice I si II pentru anul scolar 2008 - 2009 link
*anexa I omect 5729/2008 link
*anexa II omect 5729/2008 link
- O.M.E.C.T. 5702/2008 -
privind modificarea valorii de multiplicare a coeficientului 1,000 in perioada 01 oct - 31 dec 2008 link
- O.M.E.C.T. 5390/2008 -
pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea testele de evaluare a cunostintelor de Limba romana
*anexa OMECT 5390/2008 Metodologie link
- O.M.E.C.T. 5177/2008 -
pentru modificarea si completarea OMECT 5168/2008 privind organizarea si desafasurarea BACALAUREAT 2009 link
- O.M.E.C.T. 5172/2008 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din învatamântul profesional si tehnic preuniversitar link
- Anexa nr. 1 la OMECT nr. 5172/29.08.2008 link
- O.M.E.C.T. 5171/2008 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a procesului de selectie a elevilor din mediul rural capabili de performanta link
*anexa 5171/2008 link
- O.M.E.C.T. 5168/2008 -
privind aprobarea calendarului si a Metodologiei de organizarea si desfasurarea a examenului de bacalaureat 2009 link  
*anexe O.M.E.C.T. 5168/2008 privind Calendarul si Metodologia de organizare - BAC 2009 link
- O.M.E.C.T. 5166/2008 -
privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare a calendarului admiterii in invatamantu liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010 link
*anexa I - metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional  link
*anexa II - calendarul admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat 2009 - 2010 link
*anexa III - probele de aptitudini link
*anexa IV -admitere la clase bilingve link
- O.M.E.C.T. 5164/2008 -
cu privire la organizare si desfasurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a si a VIII-a, in anul scolar 2008-2009 link
*anexa I - Calendar TSU link
*anexa II - Metodologie TSU link
*anexa III - Program link
- O.M.E.C.T. 4936/2008 -
privind modificarea si completarea OMECT 4644/2008 pentru modificarea OMECT 3628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS
*anexa 4644/2008 privind STRUCTURA institutiilor de invatamant superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si programele de studii universitare de masterat acreditate link
- O.M.E.C.T. 4721/2008 -
privind structura anului scolar 2008 - 2009 link
- O.M.E.C.T. 4316/2008 -
privind aprobarea Programului de studii psihologice in vederea certificarii pt. profesia didactica prin Departamentul pentru pregatirea personalului didactic
*anexa OMECT 4316/2008 Programul de studii psihologice link
- O.M.E.C.T. 3007/2008 -
privind aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea pers. didactic din invatamantul preuniversitar 2008 link
*Centralizator 2008 - cultura generala link
*Centralizator 2008 - discipline tehnologice link
*Centralizator 2008 - palate si cluburi link
*Centralizator 2008 - invatamant special link

Ordine 2007

 2007

- O.M.E.C.T. 2290/2007 -
privind modificarea OMECT 3281/2006 privind functionarea inv. preuniv. cu predare simultana link
- O.M.E.C.T. 2268/2007 -
Ordin privind aplicarea programului "A doua sansa" link
*anexa 1 - Metodologia privind organizarea programului "A doua sansa" pentru invatamantul primar link
*anexa 2 - Planul cadru pentru programul "A doua sansa" pentru invatamant primar link
*anexa 3 - Metodologia privind organizarea procesului de invatamant in cadrul progamului "A doua sansa" invatamant secundar inferior link
*anexa 3a - procedura de evaluare si de recunoastere a competentelor dobandite anterior si pe parcursul progamului "A doua sansa" invatamant secundar inferior link
*anexa 3b - situatiile in care se recomanda micsorarea duratei standard de scolarizare sau acordarea sprijinului suplimentar in cadrul programului "A doua sansa" invatamant secundar inferior link
*anexa 4 - Nota plan cadru pentru programul "A doua sansa" invatamant secundar inferior link
*anexa 4a - Planul cadru pentru programul "A doua sansa" invatamant secundar inferior link
- O.M.E.C.T. 1702/2007 -
referitor la aprobarea Conventiei cadru privind efectuarea stagiului de pregatire practica in (intreprindere / institutie publica) a elevilor din invatamantul profesional si tehnic link
- O.M.E.C.T. 1540/2007 -
privind interzicerea segregarii scolare a copiilor romi link
*anexa 1 - Metodologie pentru prevenire si interzicerea segregarii scolare a copiilor romi link
*anexa 2 - glosar legislativ link
*anexa 3 - lista de verificare indicatori de incluziune scolara link
- O.M.E.C.T. 1350/2007 -
Metodologia de calcul a drepturilor salariale ce se acorda personalului didactic link
*anexa I omect 1350/2007 Metodologia de calcul a drepturilor salariale care se acorda personalului didactic link
*anexa II omect 1350/2007 Metodologia de calcul a drepturilor salariale care se acorda personalului didactic aux. link
- O.M.E.C.T. 1097/2007 -
privind modificarea O.M.E.C.T. nr. 847/2007 link
- O.M.E.C.T.  847/2007 -
pentru aprobarea Regulamentului privind functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina de la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii si ale golegiilor de disciplina de la nivelul insp. scolare link
*anexa la O.M.EC.T. 847/2007 privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina de la nivelul MEC si ale colegiilor de disciplina de la nivelul inspectoratelor scolare link

Ordine 2006

 2006

- O.M.E.C. 5435/2006 -
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat "Diploma Gheorghe Lazar" / "Diploma de Excelenta" etc link
- O.M.E.C. 3418/2006 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a functiilor de inspector scolar de specialitate/inspector scolar de la inspectoratele scolare + anexe link
- O.M.E.C. 3281/2006 -
privind Functionarea invatamantului preuniversitar cu predare simultana link
- O.M.E.C. 3142/2006 -
privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat link
- O.M.E.C. 5617/2006 -
privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat,  aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 3142/2006 link

2005 si anterior

 2005

- O.M.E.C. 5667/2005 -
privind aprobarea Atestatului de pregatire psihopedagogica si a Certificatului de acordare a gradelordidactice pentru maistri-instructori si antrenorii din invatamantul preuniversitar  link
-  O.M.E.C. 5351/2005 -
Privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/general adjunct din inspectoratele scolare si de director al CCD link
*anexa OMEC 5321/2005 Metodologie link
- O.M.E.C. 4925/2005 -
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar *06.07.2011 link
- O.M.E.C. 4923/2005 -
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 769/2005 privind  acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul în mediul rural link
- O.M.E.C. 3502/2005 -
privind ACTELE DE STUDII SI DOCUMENTELE SCOLARE in invatamantul preuniversitar link
- O.M.E.C. 5375/2005 -
privind aprobarea programelor scolare pt. educatia de baza din cadrul programului "A doua sansa" - inv. secundar inferior link
*anexa 1 -Nota privind curriculumul pt. educatia de baza din cadrul programului "A doua sansa" link
- O.M.E.C. 5333/2005 -
privind aprobarea Programului "A doua sansa pentru invatamantul primar in anul scolar 2005 - 2006" link
*anexa 1 - Metodologia privind organizarea programului "A doua sansa" pentru inv. sec. inferior link
*anexa 1 - Metodologia privind organizarea programului "A doua sansa" pentru inv. primar link
- O.M.E.C. 5160/2005 -
privind aplicarea Programului "A doua sansa pentru inv. primar in anul scolar 2005 - 2006" link


 2004

- O.M.E.C. 5272/2004 -
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor scolare organizate in cadrul judetelor-pilot nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 1.942/2004 link
- O.M.E.C. 5271/2004 -
privind aprobarea Regulamentui de Organizare si Functionare ROF a consiliului de administratie al unitatii de invatamant din judetele-pilot (ordin+reg) link
- O.M.E.C. 4839/2004 -
privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu" link


2003-1996

- O.M.E.C.T. 5281/2003 -
pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern in structura MECT si in unitatile aflate in subordinea MECT link
*anexa OMECT 5281/2003 Normelor metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern in structura MECT si in unitatile aflate in subordinea MECT link
- O.M.E.C.   5149/2002 -
privire la aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor de matematica-informatica, intensiv informatica, a atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv al limbilor straine si cu predare in limbile minoritatilor si a atestatului pentru predarea limbilor straine si a religiei la clasele I-IV de catre absolventii claselor cu profil pedagogic link
*anexa Metodologie la OMEC 5149/2009 link
- O.M.E.C.   4862/2002 -
privind constituirea comisiei de atribuire denumiri a institutiilor publice din subordinea MEC link
- O.M.E.C.   3109/2002 -
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor scolare link
- O.M.E.C.   4879/2001 -
privind Regulamentul de organizare si functionare a CCD Casei Corpului Didactic link
- O.M.E.C.   3806/2001 -
metodologia de atribuire a denumirii de Colegiu National link
- O.M.E.N.   3435/2000 -
privind criteriile de selectie si metodologia de atribuire a denumirii de colegiu grupurilor scolare din invatamantul tehnic profesional link
- O.M.E.N.   5139/1999 -
privind Metodologia de organizare si functionare a claselor cu frecventa redusa din institutiile de invatamant liceal link
- O.M.E.N.   4217/1999 -
REGULAMENTUL de organizare si functionare a invatamantului special si special integrat link
- O.M.E.N.   3066/1999 -
cu privire la temele pentru acasa in invatamantul preuniversitar link
- O.M.E.N.   4858/1998 -
cu privire la promovarea a doi ani de studiu intr-un singur an scolar link
- O.M.E.N.   3251/1998 -
pentru aprob. Normelor metodologice privind efectuarea CO al personalului did. din invatamant emise in aplicarea art. 103 din Legea 128/1997 si a H.G. 250/1992 link
- O.M.E.N.   3770/1998 -
privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar + Metodologie link
- O.M.I.      3324/1996 -
Regulamentul de organizare si functionare al inspectoratelor scolare ROF link
- O.M.I.      3320/1996 -
pentru aplicarea prevederilor art. 166, alin. 6 din L 84/1995 privind inchirierea bunurilor din dotarea invatamantului link

Note si adrese MEC


 Note si adrese M.E.C.

- NOTA M.E.C.T. 44425/2008 -
privind Organizarea si restructurarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat link
- Adresa M.E.C.T. 10350/2009 -
privind schimbarea destinatiei unui imobil sau teren in care isi desf. activ. unitati de invatamant de stat preuniversitar link
- Adresa M.E.C.T. 28973/2008 -
cu privire la disponibilizarea temporara a unor spatii / inchiriere link
- Adresa M.E.C.T. 12307/2008 -
cu privire la disponibilizarea temporara a unor spatii / inchiriere link
- Adresa M.E.C.T. 10307/2007 -
privind obtinerea avizului conform al ministrului educatiei pentru schimbarea destinatiei unui imobil sau teren in care isi desf. activ. unitati de invatamant de stat preuniversitar link
- Adresa M.E.C.T. 44482/2007 -
referiotoare la concediu platit cadre dicatice pt. redactarea tezei de doctorat link
- Adresa M.I.        35838/1995 -
privind conditiile minime referitoare la studii si vechimea pentru angajare si avansare in grade si trepte profesionale a personalului didactic auxiliar si nedidactic link
- Regulament        13/12/2002 -
de organizare si functionare a fermei didactice din unitatile de invatamant preuniversitar piublicat in MOF 229/2003 link

   
Descarcati ultima versiune de Adobe Acrobat Reader * necesar  vizualizarii fisierelor PDF

Copyright © 2008-2019 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Realizat de serviciul juridic  termeni şi condiţii de utilizare