idem est non esse et non probari / un drept nedovedit este ca inexistentInspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 2022

    În cadrul site-ului oficiul juridic ISJ Iaşi veţi regăsi informaţii privind legislaţia utilă sistemului de învăţământ, adrese trimise în reţea, link-uri cu cele mai importante site-uri ce privesc domeniul juridic şi obţinerea de informaţii referitoare la acesta.


Atenţionări către unităţi

[28.01.2022]
Model PRECIZĂRI pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă citaţii prin care Instanţa solicită modul de calcul al salariilor personalului / data la care angajaţii au atins salariul prevăzut în 2022 cf Legii nr. 153/2017 link
* Precizarile se vor face in 3 exemplare, 2 urmând a fi depuse la registratura Tribunalului Iasi

[28.01.2022]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea diferentelor salariale prin aplicarea OUG nr. 91/2017 si ale HG nr. 38/2017:
- Model întâmpinare Alianta SGA diferente slariale salar de baza link

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea nidemnizatiei de doctorat:
- Model întâmpinare Alianta SGA spor doctorat link

[16.12.2021]
Model apel pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă sentinte civile care obliga unitatea este obligata la calculul si palata Sporul de 25% pt gradaţie de merit, respectiv 10% dirigenţie:
- Model apel ds spor 25% gradatie / 10% dirigentie USLIP Iasi  link

[30.03.2021]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor
primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea voucherelor de vacanta:
- Model intampinare vouchere de vacanta USLIP Iasi link

Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect reclacularea si acordarea diferenţelor salariale pentru sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% alte sporuri:
- Model intampinare sporul de 25% pt gradatie de merit, respectiv 15% alte sporuri link

[04.02.2021]
Model întâmpinare pentru unităţile care vor primii în urmatoarea perioadă cereri de chemare în judecată ce au ca obiect acordarea indemnizatiilor pentru concediu de odihnă şi de hrană:
- Model intampinare CO si norma hrana USLIP Iasi link


atenţionări anterioare
Ultimele noutaţi legislative:
Legile, hotărârile, ordinele şi alte acte normative se regăsesc în secţiunea legislaţie generală şi legislaţie ministerul educaţiei naţionale
   
[18.08.2022]
ORDIN nr. 4151 din 29 iunie 2022 pentru completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 link

ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar * actualizare august 2022 link

ORDIN nr. 4150 din 29 iunie 2022 pentru aprobarea cadrului de competenţe digitale al profesionistului din educaţie link

ORDIN nr. 4144 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învăţământul primar link

ORDIN nr. 4143 din 29 iunie 2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele de predare-învăţare în educaţia timpurie şi a Normativului de dotare minimală pentru serviciile de educaţie timpurie a copiilor de la naştere la 6 ani link

ORDIN nr. 4142 din 29 iunie 2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru clasele V-VIII link

[15.08.2022]
ORDIN nr. 6106 din 3 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare august 2022 link

ORDIN nr. 4136 din 28 iunie 2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.106/2020 link

[20.07.2022]
ORDIN nr. 4597 din 6 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat link

[07.07.2022]
ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

[24.06.2022]
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 03.06.2022 link

Legea nr. 53/2006 codul muncii * actualizare 16.06.2022 link

[14.06.2022]
ORDIN nr. 3961 din 6 iunie 2022 pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, precum şi a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi link

O.U.G. nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei * actualizare 14 iunie 2022 link

[10.06.2022]
ORDIN nr. 3971 din 7 iunie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 3958 din 6 iunie 2022 pentru aprobarea calendarului şi a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice link

ORDIN nr. 3850 din 17 mai 2022 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 link

ORDIN nr. 3445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 link

ORDIN nr. 3732 din 20 mai 2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar * actualizare iunie 2022 link

[02.06.2022]
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 26 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene link

ORDIN nr. 3835 din 13 mai 2022 privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului şcolar 2021-2022 link

[16.05.2022]
HOTĂRÂRE nr. 632 din 11 mai 2022 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023 link

[20.04.2022]
ORDIN nr. 3533 din 4 aprilie 2022 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2022 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2022 - sesiunea iunie-iulie şi/sau pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii link

ORDIN nr. 3557 din 11 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.511/2021 link

ORDIN nr. 3551 din 7 aprilie 2022 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2022 link

[29.03.2022]
LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative  * actualizare 28.03.2022 link

[24.03.2022]
ORDIN nr. 3445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 + anexe link

[16.02.2022]
ORDIN nr. 3035 din 10 ianuarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare * actualizare 16.02.2022 link

[15.02.2022]
Pachet legislativ privind combaterea segregării
Legislaţie desegregare LINK
* acte normative actualizate la 15.02.2022

ORDIN nr. 6158 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România link

ORDIN nr. 6134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 5671 din 10 septembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne, al Limbii şi literaturii române, studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei muzicale în limba maternă link

ORDIN nr. 1529 din 18 iulie 2007 privind dezvoltarea problematicii diversităţii în curriculumul naţional link

ORDONANŢA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – REPUBLICARE link


[31.01.2022] * actualizari
ORDIN nr. 5870 din 22 decembrie 2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat * actualizare 01.02.2022 link

LEGE nr. 1/2011 a educaţiei naţionale * actualizare 31.01.2022 link

ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ROFUIP * actualizare 31.01.2022 link

ORDIN nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului * actualizare 31.01.2022  link


[04.01.2022]
ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar link

ORDIN nr. 5578 din 10 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 linkInformaţii legislative anterioare

2021


2020

 2019

 2018 - 2016PROGRAM
perioada 01.07-31.08 vacanţa judecatorească

TRIBUNALUL IAŞI
Program registratură:
Marti-Joi
orele - 09.00-12.00
fax registratură: 0332.435700
e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro


CURTEA DE APEL IAŞI
Program registratură:
Luni-Miercuri-Joi
orele - 09.00-12.00
fax registratură:
0232.255907
e-mail:
ca-iasi@just.ro


JUDECĂTORIA IAŞI
Program registratură:
Luni-Marti-Joi
orele - 09.00-11.00
fax registratură:
0232/255914
e-mail:
jd-iasi-registratura@just.ro.           
   
Descarcati ultima versiune de Adobe Acrobat Reader * necesar  vizualizarii fisierelor PDF


Copyright © 2008-2022 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. Realizat de serviciul juridic  termeni şi condiţii de utilizare